YouTube - х/ф-50х Ревизор 1952 (2 часа 3 минуты)


http://public-library.narod.ru/Gogol...i/portret.html