степень — ступінь, -пеня, ч.
сравнение — порівняння
положительная степень — звичайний ступінь
сравнительная степень — вищий ступінь
превосходная степень — найвищий ступінь

Ступені порівняння
Ступені порівняння — словозмінна категорія прикметників і прислівників, в якій виявляється здатність вияву ознаки шляхом співвідносної характеристики. Існує в протиставленні звичайного, вищого й найвищого ступенів порівняння. Звичайний ступінь прикметників є вихідною формою (солодка диня, легка хмаринка, проста відповідь), від якого за допомогою суфіксів, префіксів та допоміжних слів утворюються синтетичні й аналітичні форми вищого та найвищого ступенів порівняння: простіший, легше; найпростіший, найлегше; більш легке, найменш легке. Категорію ступенів порівняння мають лише якісні прикметники і прислівники.
(Сучасна українська мова. Довідник за редакцією О. Д. Пономаріва)

§ 69. Ступенювання прикметників
1. Вищий ступінь прикметників утворюється додаванням:
а) Суфікса -іш- або -ш- до основи чи до кореня звичайної форми якісного прикметника: нов-íш-ий, повн-íш-ий, син-íш-ий, дешéв-ш-ий, солóд-ш-ий.
б) Слів більш, менш до звичайної форми якісного прикметника: більш вдáлий, більш глибóкий, менш вередлúвий.
2. Найвищий ступінь прикметників утворюється додаванням:
а) Префікса най- до форми вищого ступеня: найбíльший, найкрáща, наймéнше.
б) Слів найбільш, найменш до звичайної форми якісного прикметника: найбíльш зрýчний, найбíльш стійкá, наймéнш приє´мне.
Для посилення вживаються при формах найвищого ступеня прикметників частки що і як; пишуться вони з прикметниками разом: щонайсильнíший, якнайбíльший, якнайшвúдший.
(«Український правопис», 4-те видання, виправлене й доповнене, Київ, видавництво «Наукова думка», 1994 р.)

Різна міра ознаки може виражатися й іншими способами: низенький, препоганий, густо-синій, дуже гарний.
_______________________________

Перевод на русский:

Степени сравнения — словоизменительная категория имен прилагательных и наречий, в которой проявляется способность выражения признака путем соотносительной характеристики. Существует в противопоставлении положительной, сравнительной и превосходной степеней сравнения. Положительная степень прилагательных является исходной формой (солодка диня, легка хмаринка, проста відповідь), от которой при помощи суффиксов, префиксов и вспомогательных слов образуются синтетические и аналитические формы сравнительной и превосходной степеней сравнения: простіший, легше; найпростіший, найлегше; більш легке, найменш легке. Категорию степеней сравнения имеют только качественные имена прилагательные и наречия.

1. Сравнительная степень прилагательных образуется путем добавления:
а) Суффикса -іш- или -ш- к основе или корню положительной формы качественного прилагательного: нов-íш-ий, повн-íш-ий, син-íш-ий, дешéв-ш-ий, солóд-ш-ий.
б) Слов більш, менш к положительной форме качественного прилагательного: більш вдáлий, більш глибóкий, менш вередлúвий.
2. Превосходная степень прилагательных образуется путем добавления:
а) Приставки най- к форме сравнительной степени: найбíльший, найкрáща, наймéнше.
б) Слов найбільш, найменш к положительной форме качественного прилагательного: найбíльш зрýчний, найбíльш стійкá, наймéнш приє´мне.
Для усиления употребляются при формах превосходной степени прилагательных частицы що и як; пишутся они с прилагательными слитно: щонайсильнíший, якнайбíльший, якнайшвúдший.
(«Український правопис», 4-е издание, исправленное и дополненное, Киев, издательство «Наукова думка», 1994 г.)

Разная мера признака может выражаться и другими способами: низéнький, препогáний, густо-сúній, дýже гáрний.